Meny

Connect Springbrett® for Cygnose

Fremtidens kliniske beslutningsstøttesystem for leger

Meld deg på
 • Sted: Digitalt springbrett på teams
 • Tid: Tirsdag 23.Mars kl 13:00-15:30
 • Arrangør: Connect Vest, ACAPO AS er vertskap for dette springbrettt

 

 

Cygnose utvikler fremtidens kliniske beslutningsstøttesystem for leger

Fastleger i Norge melder om en økende arbeidsbelastning og undersøkelser fra 2018 viser at en fastlege i snitt arbeider 56 timers uke og har rundt 1100 pasienter.

I forhold til andre bransjer har det vært lite innovasjon og digitalisering av arbeidsprosessene i helsesektoren. Programvarer som er i bruk av helsepersonell i dag (EPJ) har lite klinisk beslutningsstøtte integrert. Det er derfor et stort potensiale for innovasjon av arbeidsprosesser og arbeidsflyt.

Gründeren av Cygnose har selv jobbet som fastlege med stort tidspress og høye krav til leveranse og kunnskap. Han erfarte selv behovet for å erstatte dagens manuelle prosesser med nye beslutningsstøtteverktøy som kunne bidra til bedre og mer effektive arbeidsprosesser. Han etablerte derfor selskapet Cygnose som utvikler klinisk beslutningsstøttesystem for leger.

Virksomhetsbeskrivelse

Cygnose AS bygger en fleksibel programvareplattform for klinisk beslutningsstøtte. Plattformen kan tilpasses ulike grupper av brukere med relevant medisinskfaglig informasjon. Den er også designet for å kunne bygges på med moduler som inkluderer flere typer av kliniske data. Plattformen utvikles ved å strukturere medisinskfaglig informasjon på en systematisk måte og gjennom å utvikle relaterte algoritmer som finner relevante kliniske anbefalinger.

Det første produktet som er under utvikling er Cygnose Lab. Dette er et beslutningsstøtteverktøy som skal effektivisere og kvalitetssikre diagnostiseringsprosesser knyttet til blodprøver. Allmennleger i Norge tar over 8 millioner blodprøver per år. I snitt vurderer og diagnostiserer hver lege rundt 1700 blodprøver årlig. Cygnose sin løsning forventes å bidra til redusert tidsbruk samtidig som kvaliteten på diagnosearbeidet økes.

Teamet

Gründeren av Cygnose er sivilingeniør og en erfaren systemutvikler i tillegg til lege. Han har også erfaring som gründer. Denne kompetansen og erfaringen vurderes som unik for å lage fremtidens kliniske beslutningsstøttesystemer i helsesektoren.  Han har med seg en spesialist i allmennmedisin som er med og kvalitetssikrer det medisinskfaglige innholdet. Gründeren er tilknyttet Kunnskapsparken Vestland og har derfor god støtte og rådgivning fra forretningsutvikler i prosessen. Han er også del av et større innovativt miljø med andre gründerselskaper.

Marked og Kunder

Selskapet vurderer at den primære kundegruppen i første fase er allmennleger i Norge. Andre kundegrupper i Norge kan være sykehusleger, sykepleiere, kommuner herunder sykehjem, bedriftshelsetjeneste, private leverandører av helsetjenester samt pasienter/privatpersoner. I neste fase tenker gründeren å satse internasjonalt. Markedspotensialet er stort.

Konkurrenter

Det forventes en betydelig satsing på innovasjon og digitalisering i helsesektoren fremover. Cygnose har imidlertid ikke funnet noen konkurrenter som har tilsvarende løsning på markedet. Det er derfor et åpent tidsvindu nå som må brukes.

 Ambisjoner

Visjonen til Cygnose er å bli en ledende internasjonal leverandør av klinisk beslutningsstøtte som SaaS. Integrasjon med minst en journalsystemleverandør for å nå sluttkunder i Norge er en prioritert oppgave i inneværende år. Deretter å finne tilsvarende samarbeidspartner internasjonalt for å skalere.

Utfordringer

Den viktigste utfordringen på kort sikt er å få produktet ut i markedet. Fastleger (primærkundegruppen) ønsker erfaringsmessig gjerne å få bekreftet at produktet fungerer før de tar det i bruk. Det vil derfor være en utfordring å få solgt et produkt som ikke er helt ferdig. Valg og adgang til journalsystemer kan forventes å ta tid og stille krav til forhandlingsevner for å sikre gode og balanserte avtaler. I den videre utvikling av produktet vil det også bli behov for medarbeidere med høy medisinskfaglig og teknisk kompetanse. Det vil kreve kapital. Å finne den rette pris og forretningsmodell er også en utfordring.

Forventninger til Springbrett

Selskapet er i en fase der mange strategiske veivalg skal tas. Gründeren ønsker derfor råd og innspill fra panelet på

 • Kundesegment og kundegrupper
 • Valg av samarbeidspartnere og distribusjonsmodell
 • Skalerbare digitale forretningsmodeller og internasjonalisering

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring til personer som skal delta i Springbrett

 • Kunnskap om introduksjon og salg av programvare til fastleger og helsesektoren
 • Kunnskap om vekststrategier og internasjonalisering av helseløsninger
 • Kunnskap om offentlige innkjøpsregler for helsesektoren
 • Kunnskap om internasjonale og innovative forretningsmodeller
 • Kunnskap om investorprosesser av medtech-løsninger
 • Juridisk spisskompetanse om IPR og forretningsmessige avtaler