Meny

Connect Springbrett® for Akkommod

Nytt verktøy og metode for å redusere og forebygge sykefravær

Meld deg på
 • Sted: Digitalt springbrett på teams
 • Tid: Onsdag 9.Juni kl 13:00-15:30
 • Arrangør: Connect Vest i samarbeid med ACAPO

 

 

Vil forebygge og redusere sykefravær med ny metode og digitalt verktøy

Virksomhetsbeskrivelse

Akkommod er et nyoppstartet Health–tech selskap som utvikler en metode med tilhørende digitale tjenester for å forebygge og forkorte sykefravær.

Sykefravær koster Norge mere enn 69 Milliarder kroner pr. år, og i snitt så har norske bedrifter et sykefravær på over 6 %. Innen områder som helse og omsorg, og næringer med høy fysisk belastning, kan fraværet være på 10 % eller mer. 40 % av alt sykefravær skyldes muskel og skjelettlidelser, og av de som starter med en gradert sykemelding så går en svært høy andel over i full sykemelding i løpet av sykemeldingsperioden.

Utilstrekkelig eller feil tilrettelegging på arbeidsplassen er viktige årsak til det høye sykefraværet. Det er svært ofte liten eller ingen bevisstgjøring på en arbeidsplassen over hvilke oppgaver som er egnet for den ansatte, gitt den ansattes belastningsevne. I tillegg er samarbeidet og informasjonsflyten mellom de ulike aktørene som er involvert i en sykemelding, svært ofte mangelfull og dårlig koordinert.

Akkommod tilbyr en ny metode gjennom en applikasjon, for tilrettelegging av egnede og passende arbeidsoppgaver, basert på arbeidsoppgavenes definerte belastningsprofil, og en ansatt sin belastningsevne. Akkommod sin digitale plattform opptrer også som en effektiv informasjonsbærer og koordinator, for å innhente tilbakemeldinger, måle status og progresjon, og for å følge opp den ansatte gjennom sykemeldingsperioden.

Selskapet sin arbeidshypotesen og målsetting er å kunne redusere sykefraværet med 2% eller mer ved bruk av nevnte metode og digitale tjenester.

Konseptet er blitt svært godt mottatt, og det er tegnet flere avtaler om gjennomføring av pilotprosjekt, både i en kommune og ved flere avdelinger i en større norsk tekstilbedrift.  Forskere fra henholdsvis Universitetet i Bergen og Norce Research er også involvert i prosjektet, med hovedfokus på utvikling av metodeverk og måling av effekter ved bruk av metode og digitale verktøy.

Akkommod har fått innvilget tilsagn på i alt kroner 625 000,- fra henholdsvis Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd i 2021. Midlene er tildelt for å utvikling og kommersialisere metodeverk og digitale tjenester / M.V.P.

Teamet

Kjerneteamet består av 2 personer med lang, relevant og utfyllende utdanning og kompetanse. Den ene med mer enn 30 års erfaring som fysioterapeut, den andre med 25 års erfaring innen teknisk og administrativ ledelse av IT selskaper, herunder erfaring fra tidligere start-up. Selskapet har også med seg et team av erfarne og kompetente rådgivere som hjelper med alt fra konseptualisering, relevant forskning, forretningsmodellering, markedsstrategi og skalering.

 

Marked og Kunder

Konseptet er svært skalerbart og markedet betydelig.

Akkommod ser for seg 2 aktuelle kundegrupper:

 • Alle privateide selskap med mere enn 10 ansatte. Hovedfokus i første fase på selskap hvor en har en høy grad av oppgaver med utpreget fysisk belastning.
 • Alle offentlige, kommunale og fylkeskommunale organisasjoner med mere enn 10 ansatte. Hovedfokus i første fase på organisasjoner med høy grad av oppgaver med utpreget fysisk belastning slik som helse, omsorg og barnehager.

 

Konkurrenter

Det er ikke identifisert konkurrenter innenfor Akkommod sitt kjerneområde, men flere som leverer tjenester i randsonen av det Akkomod tilbyr:

 • Leverandører av digitale løsninger innenfor HR/HRM/Personalsystemer (HCM-Tech), slik som Visma, 4Human, Sympa og Catalystone.
 • Aktører innenfor Elektronisk Pasient Journal (EPJ) og tilbydere av Informasjon og kommunikasjonsløsninger, slik som ProMed, DIPS, PasientSky, Norsk Helsenett og NAV.

Ambisjoner

Målet er å tilby Akkommod til norske bedrifter fra 2022 og ha 50 betalende bedrifter på plass innen 2024. Fra 2024 er målet å introdusere produktet i Norden og deretter for resten av Europa.

Kapitalbehov

Selskapet har beregnet et kapitalbehov på 1 til 2 millioner kroner som skal hentes gjennom en rettet emisjon mot private investorer. Midlene skal, sammen med tilskudd fra Innovasjon Norge, brukes til å finansiere produktutvikling / M.V.P, gjennomføre piloter samt lønnskostnader og arbeidskapital knyttet til skalering av organisasjonen for markedsintroduksjon.

Forventninger til Springbrett

Akkommod ønsker å få tilbakemelding og innspill på marked og markedsstrategi, nåværende forretningsmodell og videre vekststrategi. Selskapet ønsker også innspill på temaer som IPR, finansiering / investorkapital og salgsstrategi.

 

 

 

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett

 • Kjennskap til og erfaring fra Akkommod sine markedsområder/kundegrupper slik som HR/HRM/personalsystemer (HCM Tech), kunnskapssystemer, informasjonssystemer og kommunikasjonsløsninger innen helse (Health Tech)
 • Skalering og vekst i programvareselskap.
 • Investor
 • Internasjonalisering